گوهر، جواهرات و سنگهای قیمتی
گوهر، جواهرات و سنگهای قیمتی
معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

سلام و درود

اگر به انرژی مثبت، خواص جواهرات و گوهرها، سنگهای قیمتی و... نیاز دارند،برای اطلاع و آموزش ، عضو کانال رسمی تلگرام با نام گوهر، جواهرات، سنگهای قیمتی شوید . برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید:

 

https://telegram.me/goharjavaher

به کانال رسمی تلگرامی ما بپیوندید

اطلاعات علمی و آموزشی در زمینه گوهرها، جواهرات، سنگهای قیمتی و انرژی مثبت

 لطفا درخواست های خود را درباره گوهرها و جواهرات و ... به ایمیل ذیل بفرستید

goharha51 @ gmail.com
ارسال توسط گوهرستان

تعيين ذخيره در معادن طلا

اين عمل در حين انجام عمليات اکتشافي عملي مي‌باشد از نظرسطحي برداشت نمونه‌هاي سنگي مي‌تواند اکسيده بودن آنها را نشان دهد، ازنظر عمقي حفر ترانشه‌ها، چاهک‌ها، تونل‌هاي اکتشافي ( مخصوصاً دويل‌ها ) وگمانه‌هاي اکتشافي مغزه گيري و بررسي نمونه هاي مربوط به هر يک از اينحفريات مي تواند سنگ هاي اکسيده را از سولفيد جدا کرده....

در معادني که نوع سنگ معدن سولفيد مي‌باشد معمولاً در قسمت سطحي اين معادن، سنگ هاي سولفوره به علت ...

- تعيين زون اکسيده

   در معادني که نوع سنگ معدنسولفيد مي‌باشد معمولاً در قسمت سطحي اين معادن، سنگ هاي سولفوره به علتقرار گرفتن در هواي آزاد و ريزش آب‌هاي سطحي، هوازده و اکسيد مي‌شوند،امروزه چون نحوه‌ي برخورد روش هاي استحصال طلا در سنگ هاي سولفوره با روشهاي استحصال طلا از سنگ هاي اکسيده متفاوت است( البته در صورتي که ضخامتزون اکسيده به ميزان قابل ملاحظه اي باشد ) لذا تعيين زون اکسيده و مشخصکردن محدوده‌ي اين زون از سنگ‌هاي سولفيدي و نهايتاً تعيين ذخيره ي هر يکاز دو قسمت اکسيده و سولفوره لازم الاجرا مي‌باشد.

 ( سنگ‌هاي اکسيده بهروش healing leaching و سپس CIP و سنگ‌هاي سولفيدي به روش فلوتاسيون و سپسسيانوراسيون )، اين عمل در حين انجام عمليات اکتشافي عملي مي‌باشد از نظرسطحي برداشت نمونه‌هاي سنگي مي‌تواند اکسيده بودن آنها را نشان دهد، ازنظر عمقي حفر ترانشه‌ها، چاهک‌ها، تونل‌هاي اکتشافي ( مخصوصاً دويل‌ها ) وگمانه‌هاي اکتشافي مغزه گيري و بررسي نمونه هاي مربوط به هر يک از اينحفريات مي تواند سنگ هاي اکسيده را از سولفيد جدا کرده و در نتيجه ي حدزون اکسيده چه از نظر گسترش سطحي و چه از نظر عمقي مشخص مي‌شود، با داشتنمحدوده ي گسترش اين زون در جهات مختلف، ذخيره ي بخش اکسيده را نيز مي توانجداگانه محاسبه کرد.

- تعيين ذخيره ي معدن

   بادر دست داشتن محدوده ي کانسار در جهات مختلف و در دست بودن اندازه ي ابعادسه گانه ي توده يا رگه ي ماده ي معدني حجم آن محاسبه و با توجه به معينشدن جرم حجمي سنگ معدن، مقدار ذخيره محاسبه مي شود ( البته در مورد محاسبهي حجم روش هاي متفاوتي وجود دارد که بسته به نوع معدن مورد استفاده قرارمي گيرند) در مورد تعيين ذخيره ي هر معدن سه نوع ذخيره به شرح زير معين ميشود:

الف) ذخيره ي قطعي(proved) 

   اين نوع ذخيره در مواردي است که کانسار با عمليات زيرزميني و حفاري کاملااحاطه شده و از قسمت هاي مختلف نمونه گيري کامل انجام شده باشد، به طوريکه تناژ و عيار متوسط واقعي در دست باشد ( ماده ي معدني از چهار طرف موردمطالعه قرار گرفته است)

ب)ذخيره ي احتمالي(probable) 

   اين نوع ذخيره در مواردي که همه ي قسمت هاي کانسار مورد مطالعه ي کامل بهوسيله ي عمليات زيرزميني و حفاري قرار نگرفته و قسمتي از آن از نظر ابعادمشخص نبوده و نمونه گيري هم به صورت کامل و به اندازه ي کافي نباشد، ولياطلاعات زمين شناسي به اندازه اي باشد که بتوان به طور مدل عيار و تناژ آنرا پيش بيني کرد، محاسبه مي شود. تعريف ديگري نيز براي ذخاير احتمالي وجوددارد طبق اين تعريف، ذخاير احتمالي، ذخايري اند که از سه طرف مورد مطالعهو نمونه برداري قرار مي‌گيرند.

ج) ذخيره ي ممکن(possible)

اين نوع ذخيره موقعي اعلام مي شود که اطلاعات ما بر اساس تعداد کمي ازنمونه ها پايه گذاري شده و مشاهدات زمين شناسي نيز به اندازه ي کافي نباشددر اين حالت در بعضي مواقع مقدار ذخيره بدون رقم عيار اعلام مي‌شود. ( دراين نوع ذخيره ماده ي معدني از دو طرف مورد مطالعه قرار گرفته است ). ( تقسيم بندي ذخائر به شرح فوق به وسيله ي مهندسين ارزياب به کار برده ميشود اما توسط زمين شناسان و سازمان هاي زمين شناسي تقسيم بندي هاي ديگرينيز وجود دارد، حتي بين کشورهاي بلوک غرب و بلوک شرق هم تفاوت هاي کوچکيدر تقسيم بندي انواع ذخاير به چشم مي خورد(تعيين ذخيره ي دقيق هرمعدن مورد اکتشاف، نتيجه ي اصلي و نهايي اکتشافات محسوب مي شود که بايستيبسيار بااهميت تلقي شود، زيرا تمامي برنامه ريزي هاي فني و اقتصادي بعديبر اساس اعلام ذخيره ي يک معدن پايه ريزي مي‌شود..

مقالات مشابه کشف طلا:

شیوه نمونه برداری سیستماتیک کشف طلا

شیوه های نمونه برداری کشف طلا

شیوه اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قيمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عيار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان
تاریخ: دو شنبه 7 فروردين 1396برچسب:تعيين, ذخيره , معادن, طلا,
ارسال توسط گوهرستان

شیوه نمونه برداری سیستماتیک کشف طلا

به منظور مطالعات تست تکنولوژي بر روي نمونه‌ي سنگ معدن، در يک معدن موردمطالعه جهت مشخص کردن بهترين روش جهت استحصال طلا از آن، لازم است نمونه اي به عنوان نمونه ي متوسط معدن تهيه شود، بايستي اين نمونه تمامي مشخصات سنگ هاي طلادار موجود در معدن را داشته باشد لذا لازم است...

به منظور تعيين گسترش زون طلادار در سه بعد طولي، عرضي و عمقي و تعيين عيار اين زون در جهات مذکور و دستيابي به ...
 

- نمونه برداري سيستماتيک :

   به منظور تعيينگسترش زون طلادار در سه بعد طولي، عرضي و عمقي و تعيين عيار اين زون درجهات مذکور و دستيابي به محدوده اي داراي عيارهاي مورد نظر، که مي توانمحدوده‌ي زون طلادار اقتصادي از نظر عيار را مشخص کرد و مناطق پرعيار ازمناطق باعيار متوسط و کم را از يکديگر مجزا و معين کرد طرح و اجراي يکبرنامه ي نمونه برداري سيستماتيک در سه بعد فوق الذکر الزامي مي‌باشد کهاين عمل مي تواند در حين انجام ساير مراحل اکتشافي و به موازات آنها انجامگيرد.

الف)نمونه برداري سطحي

به منظورتعيين گسترش سطحي زون طلادار با عيار مورد نظر، نمونه برداري ازچاهک‌هاي حفرشده جهت عمليات ژئوشيمي و از داخل ترانشه هاي اکتشافي انجاممي‌گيرد.

ب)نمونه برداري عمقي

جهتتعيين گسترش عمق زون طلادار نمونه برداري از کليه‌ي حفريات زيرزميني ازقبيل تونل، دويل‌ها و گمانه‌هاي اکتشافي مغزه گيري ( نمونه برداري از مغزههاي حاصل از حفر گمانه ها ) انجام مي‌گيرد.

ج)تهيه‌ي نمونه‌ي متوسط معدن:

به منظور مطالعات تست تکنولوژي بر روي نمونه‌ي سنگ معدن، در يک معدن موردمطالعه جهت مشخص کردن بهترين روش جهت استحصال طلا از آن، لازم است نمونهاي به عنوان نمونه ي متوسط معدن تهيه شود، بايستي اين نمونه تمامي مشخصاتسنگ هاي طلادار موجود در معدن را داشته باشد لذا لازم است در تهيه‌ي آندقت کامل به عمل آيد معمولاً بدين منظور از کليه ‌ي سطوح توده يا رگه يماده ي معدني که از نظر نمونه برداري در دسترس باشد و از کليه‌ي حفرياتزيرزميني و همچنين از مغزه‌هاي گمانه‌هاي اکتشافي به روش سيستماتيک نمونهبرداري مي‌شود سپس کل نمونه‌هاي برداشته شده خرد و کاملا مخلوط و هموژن ميشود آنگاه از اين نمونه‌ي بزرگ با تقسيمات متوالي، نمونه اي به ميزان موردنظر به عنوان نمونه ي متوسط معدن تهيه مي‌شود که عمليات تست تکنولوژي برروي اين نمونه عمل مي‌شود

مقالات مشابه کشف طلا:

شیوه های نمونه برداری کشف طلا

شیوه اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قيمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عيار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان
تاریخ: یک شنبه 6 فروردين 1396برچسب:شیوه, نمونه برداری, سیستماتیک, کشف, طلا,
ارسال توسط گوهرستان

شیوه های نمونه برداری کشف طلا

به ندرت مي توان ازبيرون‌زدگي‌هاي رسوبات گراولي با ابعاد بزرگ، مستقيماً نمونه برداريکرد. اما ممکن است پشته‌هاي نهرها (Creek banks ) دره هاي شيبدار (steep-sided gulches) و يا گودال‌هاي قديمي مثل حفره‌هاي هيدروليکي، دردسترس باشد، به هر حال بايد کمال دقت در برداشت نمونه هاي برجا صورت بگيرد....

 شستشوي نمونه‌هاي برداشته شده در لاوک طلاشويي (pan) ، نه تنها حضور طلا را ثابت و يا اينکه رد مي‌نمايد بلکه ...

- روش‌هاي مختلف نمونه برداري

نمونه برداري از پلاسرها به روش‌هاي متفاوتي صورت مي گيرد که عبارتند از:

1) طلاشويي ساده گراول‌هاي برداشت شده از بيرون‌زدگي هاي طبيعي Sampling Natural

 (2راه‌هاي ( تونل‌هاي ) افقي زيرزميني Drifting

(3چاهک Test-Pitting

(4چاه‌هاي عمودي Shaft-Sinking 

(5حفاري Drilling

- نمونه برداري از بيرون‌زدگي هاي طبيعي

شستشوي نمونه‌هاي برداشته شده در لاوک طلاشويي (pan) ، نه تنها حضور طلارا ثابت و يا اينکه رد مي‌نمايد بلکه دقيقاً، مقدارطلاي موجود در نمونههاي انتخابي را نشان مي دهد، از اين رو طلاشويي رسوبات موجود در نهرها،روش اصلي نمونه برداري از ذخاير پلاسري است.

به ندرت مي توان ازبيرون‌زدگي‌هاي رسوبات گراولي با ابعاد بزرگ، مستقيماً نمونه برداريکرد. اما ممکن است پشته‌هاي نهرها (Creek banks ) دره هاي شيبدار (steep-sided gulches) و يا گودال‌هاي قديمي مثل حفره‌هاي هيدروليکي، دردسترس باشد، به هر حال بايد کمال دقت در برداشت نمونه هاي برجا صورت بگيرد.

براي نمونه برداري، ابتدا يک قلمروي عمودي از گراول ها مشخص مي‌شود، درصورت وقوع اعمال هيدروليکي ، برداشت يک نمونه از کل عمق گراول‌ها کافي است.

در صورت احداث يک راه افقي زيرزميني ( تونل افقي ) drift ، نمونه برداري،در قسمت‌هاي پايين تر، از گراول‌هاي سرشار از مواد معدني کافي به نظرمي‌رسد.

بعد از تعيين موقعيت و تعيين امتداد محل برداشت نمونهبايد دقت کافي به عمل آورده تا در تمام طول نمونه برداري مقادير يکساني ازگراول ها برداشت شوند، بدين منظور، بهترين ر وش عبور يک مجرا و يا شيار باشکل و اندازه ي يک جور از بالا تا پايين مسافت نمونه برداري است، البتهنمونه بايد به حد کافي برداشت شود تا استمرار طبقه ي طلادار، کاملاً مشخصشود. براي رفع آثار هوازدگي، پشته‌ها در امتداد خط نمونه گيري، صاف و پاکمي‌شوند. ضروري ترين وسايل مورد نياز در اين روش، لاوک طلاشويي و کلنگمي‌باشد.

- برداشت نمونه از راه هاي افقي زيرزميني (Drifting)

در شرايط مساعد، بهترين روش اکتشافي براي ذخاير پلاسري عميق، احداث يک راه افق زيرزميني است.

نمونه گيري از سطح گراول‌ها صورت گرفته و سپس در يک جعبه شن شويي (sluice boxes) تمرکز داده مي‌شوند.

- نمونه برداري از يک راه افقي زيرزميني قديمي به روش هاي زير صورت مي‌گيرد:

در صورت مناسب بودن زمينه ، رضايت بخش ترين روش ، قطعه قطعه کردن يک يا دوفوت از کنار تونل و شستن گراول هايي است که شکسته شده اند، يا اينکه يکمجراي عمودي را طوري احداث کرده که يک و يا هر دو کنار تونل افقي را قطعکند

- نمونه برداري از طريق چاهک (test-pitting) 

   نمونه برداري از طريق چاهک‌ها، فقط در گراول‌هايي عملي است که عمق آنها بهاندازه اي کم بوده که به کمک دست بتوان خاک‌هاي آن را بيرون ريخت. بدينمنظور بهترين روش عبارتست از:

   علامت گذاري منطقه‌ي چاهک در سطح وسپس ايجاد شبکه‌هايي به صورت مستطيل‌هايي که ابعادشان به حد کافي کوچکبوده مثلا با عرض 2 فوت و طول 3 يا 4 فوت، سپس بايد آن را به آرامي و بهصورت ديوارهاي قائمي تا سنگ مبنا حفر کرد. فواصل چاهک‌ها به طبيعت ذخايربستگي دارد در صورت وجود گراول‌ها در مجاري باريک، بهترين طرح قرار دادنچاهک در امتداد خطي در عرض مجرا (channel) مي باشد.

فواصل چاهک‌ها از مقدار کم تا 50 و يا 70 فوت متغير است.

- چاه‌هاي عمودي (shaft-sinking) :

نمونه برداري از طريق چاه‌هاي عمودي، روش معمولي آزمايش زمين‌هاي پلاسرياست. اين گونه چاه‌ها تا حد ممکن در ابعاد کوچک حفر مي‌شوند مگر اينکه دراحداث راه هاي افقي و يا استخراج و يا در مواردي که عمق‌هاي استثنايي مثل 75 فوت يا بيشتر مورد نظر است، به کار گرفته شود. مقطع اين چاه‌ها مستطيلياست به ابعاد 3 در 4 فوت تا 4 در 6 فوت: براي ثابت کردن اين چاه‌ها درزمين هاي گراولي ناپايدار از الوارهاي مدور با قطر 4 تا 6 اينچي استفادهمي‌شود که در بيشتر نواحي قابل دسترسي اند.

امر بالابري توسط يک چرخچاه دستي انجام مي‌گيرد. ماکزيمم عمق مورد استفاده در اين روش 100-75 فوتاست. براي اعماق بيشتر از بالابر موتوري استفاده مي‌شود

مقالات مشابه کشف طلا:

شیوه اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قيمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عيار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان
تاریخ: یک شنبه 6 فروردين 1396برچسب:شیوه های, نمونه برداری, کشف, طلا,
ارسال توسط گوهرستان
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 337 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی